airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forsamlinger i Grønland

Der er indført midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler.

Den nye bekendtgørelse vedr. forsamlinger i Grønland trådte i kraft 15. februar 2021.
Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentlighed har adgang, skal opfylde følgende krav:

  • Der må maksimalt tillades adgang for 50% af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne. Lokaler, hvortil der ikke foreligger godkendelse fra brandmyndighederne, må der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 2. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 2. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar mv.
  • Lokaler skal så vidt muligt indrettes og virksomheden drives på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
  • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
  • Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.


Hvis en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtræder bekendtgørelsen og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde en del af bekendtgørelsen, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Krav til transportmidler

Transportmidler må ikke medtage flere passagerer end der er siddepladser. Pligten til overholdelse påhviler ejeren af transportmidlet.

Foranstaltninger

Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for de arrangører, erhvervsdrivende og offentlige institutioner, der overtræder forbuddet imod arrangementer.

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.

Bekendtgørelse
Den nye bekendtgørelse afgrænser anvendelsesområder

§ 1. Bekendtgørelsens §§ 2-5 er ikke gældende for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 6 er ikke gældende for hospitaler, klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Stk. 3. Bekendtgørelsen er ikke gældende for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.

Stk. 4. Bekendtgørelsen er ikke gældende for den dømmendes magts udøvelse.

Klik her for at åbne ”Vejledning til bekendtgørelse

Opdateret: 25. februar 2021